duur en inhoud aanpak

Prima-aanpak duurt twee jaar

Gaat uw school aan de slag met de Prima-aanpak? Dan voert u in 2 jaar stapsgewijs alle Prima-onderdelen uit. De onderdelen zijn verdeeld over 3 niveaus: schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Op elk niveau is er aandacht voor verschillende doelgroepen: leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders. Het effect van de aanpak wordt structureel gemeten en gemonitord.

Prima is structureel in te zetten

Na de eerste 2 jaar weet u welke stappen nodig zijn om de veiligheid op uw school te waarborgen. Daarna kunt u Prima structureel en voor langere tijd blijven inzetten in volgende, nieuwe groepen. De aanpak geeft ook suggesties voor variatie en aanpassingen die u kunt doen in de manier waarop u de Prima-aanpak toepast. Prima is daarbij goed te gebruiken naast eventuele andere programma’s om pesten te voorkomen en aan te pakken.

Vaste Prima-onderdelen zijn

 • kernteam
 • bijeenkomsten
 • e-learning
 • Pestmeter
 • lespakket
 • eindevaluatie

Als u Prima bestelt, dan krijgt u een handleiding met basisinformatie over hoe de hele Prima-aanpak werkt. Uw school heeft ook de mogelijkheid gebruik te maken van extra begeleiding van een gecertificeerde Prima-begeleider.

Kernteam

Met Prima vormt uw school een Kernteam Pesten bestaande uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Dit kernteam komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar om de voortgang en knelpunten bij Prima te bespreken. De coƶrdinator van het Kernteam Pesten neemt initiatief om Prima onder de aandacht te houden en is ook vertrouwenspersoon. Aan het eind van ieder schooljaar verzorgt het kernteam de evaluatie van de Prima-aanpak.

Bijeenkomsten kernteam

Alle leden van het Kernteam Pesten zijn aanwezig tijdens 2 intervisiebijeenkomsten die uw school organiseert. Uw school organiseert ook een ouderbijeenkomst voor de ouders van alle leerlingen, of voor de ouders per klas.

E-learning voor leerkrachten en ander personeel

Alle leerkrachten en andere personeelsleden van uw school volgen de e-learning van Prima. Vervolgens bespreekt de schoolleiding de resultaten met het hele schoolteam. Een e-learning is een effectieve en efficiƫnte manier om personeel in maar een uurtje tijd op de hoogte te brengen. In de e-learning komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Werken met (alle onderdelen van) Prima.
 • Pesten in het algemeen. Onder andere alle vormen van pesten, de 6 rollen die van belang zijn in pestsituaties en het signaleren van pesten.
 • Acties tegen pesten (hoe om te gaan met de pester, de gepeste, de andere leerlingen in de klas, de ouders en overige betrokkenen in en rondom de school).
 • Afrondende casus (hoe moet worden gecommuniceerd, kunnen dilemma’s worden opgelost en moet er worden gehandeld?).
 • Binnen de e-learningomgeving is ook een digitale bibliotheek opgenomen vol extra documenten over pesten op school. Inclusief alle bijbehorende tools van de Prima-aanpak die uw school nodig heeft.

In het e-learningprogramma worden fragmenten uit de film Spijt! gebruikt.

Prima-Pestmeter voor leerlingen, leerkrachten en ouders

Prima heeft een Pestmeter ontwikkeld in de vorm van verschillende online vragenlijsten: 1 voor leerlingen, 1 voor leerkrachten en 1 voor ouders. De Pestmeter maakt duidelijk wat er werkelijk speelt op en rondom uw school. De Pestmeter voor leerlingen moet 2 keer per jaar worden ingevuld door alle betrokken leerlingen. Dit duurt zo’n 40 minuten per keer.


De Prima-Pestmeter voor leerkrachten en al het andere schoolpersoneel moet jaarlijks ingevuld worden. Ook is er een Pestmeter ontwikkeld voor ouders. Om een representatief beeld te krijgen, moet deze lijst door ten minste 30 ouders worden ingevuld.

Meer over de Pestmeter

Prima-lespakket bij de film Spijt!

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te stellen, is het Prima-lespakket ontwikkeld. Dit pakket voor leerlingen bestaat uit een leerlingenboekje dat is gekoppeld aan de film Spijt!, gebaseerd op het populaire boek van Carry Slee.De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de groepen met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Meer over het lespakket

Eindevaluatie door kernteam

Aan het einde van ieder schooljaar vindt een evaluatie van de Prima-aanpak plaats. Het Kernteam Pesten verzorgt deze evaluatie.