meer feiten en cijfers

Pesten: Komt het veel voor?

De schattingen van het aantal kinderen dat pest of wordt gepest lopen uiteen. Maar gemiddeld zitten er in iedere groep op school 2 tot 3 kinderen die regelmatig worden gepest. Jongens pesten vaker dan meisjes en worden ook vaker gepest. Jongens pesten vaker fysiek en verbaal en worden ook vaker zelf zo gepest. Meisjes pesten vaker verbaal en relationeel, zij worden ook zo door andere meisjes gepest.

Pesten komt het vaakst voor bij leerlingen tussen de 9 en 12 jaar. Daarbij krijgen kinderen die gepest worden het vaakst te maken met verbaal geweld (62%) en licht lichamelijk geweld (43%). Seksueel geweld komt het minst vaak voor (16%).

Geschiedenis van Prima

De Prima-aanpak is gebaseerd op het effectieve Bullying prevention program van Olweus (1993). Prima is over een aantal jaren doorontwikkeld tot een effectief toepasbaar pakket. Hierbij kunnen scholen activiteiten kiezen die aansluiten bij hun situatie. Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te laten komen in de groep, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de film Spijt!, gebaseerd op het populaire boek van Carry Slee. De film loopt als een rode draad door het lespakket heen.

Waardering voor Prima

De Erkenningscommissie Interventies, Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering, beoordeelde Prima als ‘goed onderbouwd’:

“Er wordt gebruikgemaakt van relevante strategieën en methoden die op maat ingezet kunnen worden, waarbij wel uitgegaan wordt van een minimaal in te zetten basispakket. Handleidingen en materialen zijn mooi uitgewerkt en bieden goede handvatten voor de aanpak van het pestprobleem op scholen.”

De onafhankelijke commissie Beoordeling Anti-pestprogramma’s geeft aan dat Prima een veelbelovend antipestprogramma is. En dat zowel stuurt op het voorkomen van pesten als het aanpakken ervan. Ook is Prima een van de weinige programma’s die zich richt op alle betrokkenen. Bovendien heeft een eerder onderzoek van TNO aangetoond dat de Prima-aanpak effect heeft: bij scholen die hiermee werken, daalt het pesten met 60%.