wie bereikt u?

Pesten pakt u samen aan

Veel programma’s om pesten te voorkomen en aan te pakken, richten zich alleen op leerlingen. Prima kiest er heel bewust voor alle partijen rondom en op school erbij te betrekken. Want pesten voorkomt uw school niet door van bovenaf te verbieden. Maar door samen afspraken te maken. En ervoor te zorgen dat iedereen weet wat zijn rol is in het voorkomen en aanpakken van pesten.

Leerlingen

De Prima-aanpak is gericht op álle leerlingen. Het gaat dus niet alleen om leerlingen die direct betrokken zijn bij pestincidenten. Prima is bovendien zowel op individuele leerlingen als op groepen gericht. De leerlingen vullen de Prima-Pestmeter voor leerlingen in en gebruiken het lespakket bij de film Spijt!.

Leerkrachten en ander schoolpersoneel

Prima betrekt al uw personeel bij de aanpak tegen pesten: alle leerkrachten, de schoolleiding, maar ook de conciërge en ander personeel op uw school. Alle leerkrachten vullen de Prima-Pestmeter voor leerkrachten in en volgen de e-learning. Met Prima is uw ondersteunend personeel ook op de hoogte van alle afspraken die er worden gemaakt.

Ouders, verzorgers en andere opvoeders en begeleiders

Ouders zijn, na het schoolpersoneel, de belangrijkste volwassenen die kunnen meehelpen om pesten te voorkomen. En te stoppen als het zich voordoet. Daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn over pestproblematiek. Daarnaast moeten zij op de hoogte zijn van de aanpak van de school. Ook het personeel van voor- en buitenschoolse opvang en de overblijfbegeleiders moeten op de hoogte zijn van Prima. Ongeveer 30 ouders van leerlingen vullen de Prima-Pestmeter voor ouders in.